กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนิพล วังคะออม
ครู คศ.3

นางสาววรารัตน์ ระวังการ
ครู คศ.2

นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์
ครู คศ.2