กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจุรีรัตน์ วังคะออม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชาญชัย เจติยานนท์
ครู คศ.3

นายสมเจตน์ เนียมก้อน
ครู คศ.2

นายไตรภูมิ อ้ายวงศ์
ครู คศ.1