ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สภาตำบลบ้านแก่งโดย กำนันโน ประวงศ์ ประธานสภาตำบลได้เริ่มดำเนินการที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น เมื่อปี พ.. 2520 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เมื่อวันที่29 มกราคม พ.. 2523  ในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (ครั้งที่ 3) โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 343 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้านหน้าของโรงเรียนติดทางหลวงท้องถิ่น ความยาว 140 เมตร ทิศตะวันออกติดทางสาธารณะมีความยาว 237 เมตร ทิศเหนือด้านหลังโรงเรียนติด ที่นาของราษฎร ทิศตะวันตกติดที่ทำการสภาตำบลบ้านแก่ง และสถานีอนามัยตำบลบ้านแก่ง ที่ดินทั้งหมดนี้สภาตำบลบ้านแก่ง ได้ดำเนินการจัดซื้อบริจาคเป็นเงิน 140,000 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง (ห้องน้ำชาย) บ้านพักภารโรงแบบ 101 จำนวน 1 หลัง  ในเดือน มีนาคม พ.. 2523 และเริ่มทำการเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม พ.. 2523 โดยมี นายสมคิด พึ่งพันธุ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ พร้อมครูอาจารย์อีก 4 คน มีนักเรียนจำนวน 2 ห้องเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา 2534  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 233 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 248 คน รวม 481 คน จำนวนห้องเรียน 12 ห้องเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นถนนลาดยางประมาณ 14 กิโลเมตร