กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิโรจน์ ขอสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุระนิต สวนสอน
พนักงานราขการ