กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรกิจ นองขมวด
ครู คศ.2

นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย
พนักงานราชการ