กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางแสงเดือน อนุสรณ์
ครู คศ.3

นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา
ครูผู้ช่วย