ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม. 3

18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม.6

21 ก.พ. 60 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ม. 4
01 เม.ย. 60 ถึง 30 ธ.ค. 59 สอบคัดห้องนักเรียน ม. 1
สอบกลางภาคนักเรียนทุกระดับชั้น
02 เม.ย. 60 สอบคัดห้องนักเรียน ม. 4

03 เม.ย. 60 มอบตัว นักเรียนใหม่