ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/60
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบโอเน็ต ม.3
27 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 อบรมคุณธรรม
หอประชุมโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา/เสื้อสีขาว ฝ่ายกิจการนักเรียน