ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทย
26 ก.ค. 61 แห่เทียนจำนำพรรษา
24 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 ทดสอบกลางภาค
10 ก.ค. 61 ถึง 12 ก.ค. 61 กีฬาภายในเทา-แดง เกมส์2561
กีฬาภายใน เทา แดง เกมส์