ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 นิเทศครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
26 ก.ค. 62 พิธีถวายพระพร และวันภาษาไทยแห่งชาติ
24 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียน 2562
15 ก.ค. 62 คณะครูศึกษาแหล่งเรียนรู้
10 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 กีฬาภายในเทาแดงเกมส์