กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข
ครูผู้ช่วย