ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด พึ่งพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรกาญจน์ วิเชียรสรรค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ วัฒนาบรรเจิดกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเกตุ วงศ์จันทรมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ทิพย์ปิ่นวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร พรหมปั้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา สำเนียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ ย้อยสร้อยสุด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสารัตน์ พวงเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน