คณะผู้บริหาร

นายชาญชัย เจติยานนท์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน