คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ประวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสายฝน พลอยเหลือง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชูคำ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีวัย นันทะไชย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ สายสุรินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ โยงญาติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัส ประวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางคำนึง ประโยชน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ เจนดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤษ ท้าวบุญยืน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรุจน์ ประโลม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีรัตน์ เขียนสาร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทิวัตถ์ หินอ่อน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรารัตน์ ระวังการ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ ย้อยสร้อยสุด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :