กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดุษฎี ขอสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนพดล มุสิกปาน
ครู คศ.3

นายธเนศ อนุสรณ์
ครู คศ.3

นายพิพัฒน์ พึ่งอู๋
ครู คศ.2

นางสุมิตรา ประชัน
ครู คศ.3

นายวัชระ มีชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2