กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธเนศ อนุสรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางดุษฎี ขอสุข
ครู คศ.3

นายนพดล มุสิกปาน
ครู คศ.3

นายพิพัฒน์ พึ่งอู๋
ครู คศ.2

นางสุมิตรา ประชัน
ครู คศ.3