พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพิ้นฐาน

2. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและความเป็นไทย

3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร   พัฒนาครูและ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกภาคส่วน

5.ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

 

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการดำรงชีวิต

2. ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม     รักษ์ความเป็นไทย 

3.สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาครูและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

4.สถานศึกษาจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5.สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

กลยุทธ์

     1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพิ้นฐาน

     2. ส่งเสริมอัตลักษณ์ ความเป็นไทย 

     3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

     4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้       

     5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน

         ทศวรรษที่สอง