วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาการ  เป็นคนดี  มีคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน  และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2561